đang tải nội dung...

Thông báo đăng ký học lại môn học GDQPAN đợt tháng 12/2023 (Chương trình đại học)

30/10/2023998 lượt xem

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh thông báo hình thức đăng ký học lại đợt tháng 12/2023 như sau:


I. ĐỐI TƯỢNG HỌC LẠI
Sinh viên chưa được học GDQPAN (có lý do chính đáng)
Sinh viên bị cấm thi, còn nợ học phần (đã thi lại nhưng vẫn không đạt).

II. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ:

1. Trực tuyến
- Sinh viên soạn mail với nội dung thông tin cá nhân gồm:

      Họ tên

      Mã số sinh viên

      Trường

      Ngày tháng năm sinh

      Nơi sinh

      Giới tính

      Dân tộc

      Số điện thoại

      Địa chỉ mail

- Sau đó đính kèm hình chụp giấy giới thiệu có đóng mộc của nhà trường và  thẻ sinh viên gởi đến địa chỉ mail phongdaotao@ttgdqp.edu.vn
- Trong thời gian 3 ngày làm việc sinh viên sẽ nhận mail phản hồi từ Trung tâm về việc đăng ký học lại

2. Trực tiếp: Sinh viên mang theo giấy giới thiệu có đóng mộc của nhà trường và thẻ sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo Trung tâm (A1.104) để đăng ký học lại.

III. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC:
- Từ ngày 06/11/2023 đến 16g00 ngày 14/11/2023. Ngoài thời gian trên, Phòng Đào tạo không giải quyết đăng ký học lại đợt tháng 12/2023. 

- Thời gian đăng ký học lại có thể kết thúc sớm hơn ngày 14/11/2023 nếu số lượng sinh viên quá đông.

IV. LỆ PHÍ HỌC LẠI:
Học phần 1: Đường lối quốc phòng và an ninh:  370.000 đồng
Học phần 2: Công tác Quốc phòng và an ninh:  245.000 đồng
Học phần 3: Quân sự chung:  245.000 đồng
Học phần 4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật:  490.000 đồng
Học cả 4 học phần: 1.350.000 đồng


V.THỜI GIAN HỌC: Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 22/12/2023

VI. HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trung tâm theo quy định

VII. CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN KHÓA HỌC: Thông báo cụ thể đến zalo của sinh viên trước khóa học.

Phòng Đào tạo
Các tin khác
Thông báo đăng ký học lại môn học GDQPAN đợt tháng 8/2024 (Chương trình đại học)
(26/06/2024) Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh thông báo đăng ký học lại tháng 8/2024 như sau: I. ĐỐI TƯỢNG HỌC LẠI Sinh viên chưa được học GDQPAN (có lý do chính đáng)  Sinh viên bị cấm thi, còn nợ học phần (đã thi lại nhưng vẫn không đạt). II. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ: 1. Trực tuyến      - Sinh viên soạn mail với nội dung sau:             + Họ tên:              + Mã số sinh viên:             + Trường:              + Ngày tháng năm sinh:             + Nơi sinh:             + Giới tính:             + Dân tộc:             + Địa chỉ mail:             + Số điện thoại:              + Học phần đăng ký học lại:          - Sau đó sinh viên gởi mail đính kèm hình chụp giấy giới thiệu có đóng mộc của nhà trường và thẻ sinh viên đến địa chỉ mail phongdaotao@ttgdqp.edu.vn.          - Trong thời gian chậm nhất là 3 ngày làm việc, sinh viên sẽ nhận được mail phản hồi từ Trung tâm về v
Thông báo đăng ký học lại môn học GDQPAN đợt tháng 7/2024 (Chương trình đại học)
(20/05/2024) Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh thông báo đăng ký học lại tháng 7/2024 như sau: I. ĐỐI TƯỢNG HỌC LẠI Sinh viên chưa được học GDQPAN (có lý do chính đáng)  Sinh viên bị cấm thi, còn nợ học phần (đã thi lại nhưng vẫn không đạt). II. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ: 1. Trực tuyến      - Sinh viên soạn mail với nội dung sau:             + Họ tên:              + Mã số sinh viên:             + Trường:              + Ngày tháng năm sinh:             + Nơi sinh:             + Giới tính:             + Dân tộc:             + Địa chỉ mail:             + Số điện thoại:              + Học phần đăng ký học lại:       - Sau đó sinh viên gởi mail đính kèm hình chụp giấy giới thiệu có đóng mộc của nhà trường và thẻ sinh viên đến địa chỉ mail phongdaotao@ttgdqp.edu.vn.       - Trong thời gian chậm nhất là 3 ngày làm việc, sinh viên sẽ nhận được mail phản hồi từ trung tâm về việc đă
Thông báo đăng ký học lại môn học GDQPAN đợt tháng 6/2024 (Chương trình đại học)
(24/04/2024) Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh thông báo đăng ký học lại tháng 6/2024 như sau: I. ĐỐI TƯỢNG HỌC LẠI Sinh viên chưa được học GDQPAN (có lý do chính đáng)  Sinh viên bị cấm thi, còn nợ học phần (đã thi lại nhưng vẫn không đạt). II. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ: 1. Trực tuyến      - Sinh viên soạn mail với nội dung sau:             + Họ tên:              + Mã số sinh viên:             + Trường:              + Ngày tháng năm sinh:             + Nơi sinh:             + Giới tính:             + Dân tộc:             + Địa chỉ mail:             + Số điện thoại:              + Học phần đăng ký học lại: - Sau đó sinh viên gởi mail đính kèm hình chụp giấy giới thiệu có đóng mộc của nhà trường và thẻ sinh viên đến địa chỉ mail phongdaotao@ttgdqp.edu.vn.       - Trong thời gian chậm nhất là 3 ngày làm việc, sinh viên sẽ nhận được mail phản hồi từ trung tâm về việc đăng ký
Thông báo đăng ký học lại môn học GDQPAN đợt tháng 5/2024 (Chương trình đại học)
(05/04/2024) Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh thông báo hình thức đăng ký học lại đợt tháng 5/2024 như sau: I. ĐỐI TƯỢNG HỌC LẠI Sinh viên chưa được học GDQPAN (có lý do chính đáng) Sinh viên bị cấm thi, còn nợ học phần (đã thi lại nhưng vẫn không đạt). II. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ: 1. Trực tuyến - Sinh viên soạn mail với nội dung thông tin cá nhân gồm:       Họ tên       Mã số sinh viên       Trường       Ngày tháng năm sinh       Nơi sinh       Giới tính       Dân tộc       Số điện thoại       Địa chỉ mail - Sau đó đính kèm hình chụp giấy giới thiệu có đóng mộc của nhà trường và  thẻ sinh viên gởi đến địa chỉ mail phongdaotao@ttgdqp.edu.vn - Trong thời gian 3 ngày làm việc sinh viên sẽ nhận mail phản hồi từ Trung tâm về việc đăng ký học lại 2. Trực tiếp: Sinh viên mang theo giấy giới thiệu có đóng mộc của nhà trường và thẻ sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo Tr
Thông báo đăng ký học lại môn học GDQPAN đợt tháng 4/2024 (Chương trình đại học)
(08/03/2024) Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh thông báo hình thức đăng ký học lại đợt tháng 4/2024 như sau: I. ĐỐI TƯỢNG HỌC LẠI Sinh viên chưa được học GDQPAN (có lý do chính đáng) Sinh viên bị cấm thi, còn nợ học phần (đã thi lại nhưng vẫn không đạt). II. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ: 1. Trực tuyến - Sinh viên soạn mail với nội dung thông tin cá nhân gồm:       Họ tên       Mã số sinh viên       Trường       Ngày tháng năm sinh       Nơi sinh       Giới tính       Dân tộc       Số điện thoại       Địa chỉ mail - Sau đó đính kèm hình chụp giấy giới thiệu có đóng mộc của nhà trường và  thẻ sinh viên gởi đến địa chỉ mail phongdaotao@ttgdqp.edu.vn - Trong thời gian 3 ngày làm việc sinh viên sẽ nhận mail phản hồi từ Trung tâm về việc đăng ký học lại 2. Trực tiếp: Sinh viên mang theo giấy giới thiệu có đóng mộc của nhà trường và thẻ sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo Tr
Thông báo đăng ký học lại môn học GDQPAN đợt tháng 03/2024 (Chương trình đại học)
(19/02/2024) Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh thông báo hình thức đăng ký học lại đợt tháng 3/2024 như sau: I. ĐỐI TƯỢNG HỌC LẠI Sinh viên chưa được học GDQPAN (có lý do chính đáng) Sinh viên bị cấm thi, còn nợ học phần (đã thi lại nhưng vẫn không đạt). II. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ: 1. Trực tuyến - Sinh viên soạn mail với nội dung thông tin cá nhân gồm:       Họ tên       Mã số sinh viên       Trường       Ngày tháng năm sinh       Nơi sinh       Giới tính       Dân tộc       Số điện thoại       Địa chỉ mail - Sau đó đính kèm hình chụp giấy giới thiệu có đóng mộc của nhà trường và  thẻ sinh viên gởi đến địa chỉ mail phongdaotao@ttgdqp.edu.vn - Trong thời gian 3 ngày làm việc sinh viên sẽ nhận mail phản hồi từ Trung tâm về việc đăng ký học lại 2. Trực tiếp: Sinh viên mang theo giấy giới thiệu có đóng mộc của nhà trường và thẻ sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo Tr
Quyết định Phê duyệt hệ thống Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thời kỳ 2021-2030, tâm nhìn 2045
(10/01/2024) Mọi chi tiết xem file đính kèm./.
Thông báo đăng ký học lại môn học GDQPAN đợt tháng 02/2024 (Chương trình đại học)
(14/12/2023) Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh thông báo hình thức đăng ký học lại đợt tháng 02/2024 như sau: I. ĐỐI TƯỢNG HỌC LẠI Sinh viên chưa được học GDQPAN (có lý do chính đáng) Sinh viên bị cấm thi, còn nợ học phần (đã thi lại nhưng vẫn không đạt). II. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ: 1. Trực tuyến - Sinh viên soạn mail với nội dung thông tin cá nhân gồm:       Họ tên       Mã số sinh viên       Trường       Ngày tháng năm sinh       Nơi sinh       Giới tính       Dân tộc       Số điện thoại       Địa chỉ mail - Sau đó đính kèm hình chụp giấy giới thiệu có đóng mộc của nhà trường và  thẻ sinh viên gởi đến địa chỉ mail phongdaotao@ttgdqp.edu.vn - Trong thời gian 3 ngày làm việc sinh viên sẽ nhận mail phản hồi từ Trung tâm về việc đăng ký học lại 2. Trực tiếp: Sinh viên mang theo giấy giới thiệu có đóng mộc của nhà trường và thẻ sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo T
Thông báo đăng ký học lại môn học GDQPAN đợt tháng 11/2023 (Chương trình đại học)
(02/10/2023) Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh thông báo hình thức đăng ký học lại đợt tháng 11/2023 như sau: I. ĐỐI TƯỢNG HỌC LẠI Sinh viên chưa được học GDQPAN (có lý do chính đáng) Sinh viên bị cấm thi, còn nợ học phần (đã thi lại nhưng vẫn không đạt). II. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ: 1. Trực tuyến - Sinh viên soạn mail với nội dung thông tin cá nhân gồm:       + Họ tên       + Mã số sinh viên       + Trường       + Ngày tháng năm sinh       + Nơi sinh       + Giới tính       + Dân tộc       + Số điện thoại       + Địa chỉ mail - Sau đó đính kèm hình chụp giấy giới thiệu có đóng mộc của nhà trường và  thẻ sinh viên gởi đến địa chỉ mail phongdaotao@ttgdqp.edu.vn - Trong thời gian 3 ngày làm việc sinh viên sẽ nhận mail phản hồi từ Trung tâm về việc đăng ký học lại 2. Trực tiếp: Sinh viên mang theo giấy giới thiệu có đóng mộc của nhà trường và thẻ sinh viên liên
Thông báo đăng ký học lại môn học GDQPAN đợt tháng 10/2023 (Chương trình đại học)
(28/08/2023) Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh thông báo hình thức đăng ký học lại đợt tháng 10/2023 như sau: I. ĐỐI TƯỢNG HỌC LẠI Sinh viên chưa được học GDQPAN (có lý do chính đáng) Sinh viên bị cấm thi, còn nợ học phần (đã thi lại nhưng vẫn không đạt). II. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ: 1. Trực tuyến - Bước 1: Sinh viên gửi hình chụp giấy giới thiệu có đóng mộc của nhà trường, thẻ sinh viên và nội dung mail là các thông tin cá nhân (Họ tên, mã số sinh viên, trường, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, dân tộc, số điện thoại, địa chỉ mail) đến địa chỉ mail phongdaotao@ttgdqp.edu.vn - Bước 2: Nhận mail phản hồi từ Trung tâm, sinh viên thực hiện đóng phí theo hướng dẫn trong mail phản hồi. - Bước 3: Sinh viên gửi mail hình chụp minh chứng đã đóng phí đến địa chỉ mail phongdaotao@ttgdqp.edu.vn. - Bước 4: Nhận mail phản hồi từ Trung tâm 2. Trực tiếp: Sinh viên mang theo g
Đọc nhiều nhất
Số 1, Lê Quý Đôn, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. HCM, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Phòng Tổ chức - Hành chính: 028 6272 8214 - Email:
Phòng Đào tạo: 028 6272 8217 - Email:
Phòng Quản lý sinh viên: 028 6272 8202 - Email:
ĐANG ONLINE:
19
LƯỢT TRUY CẬP:
2.768.980
© 2024 Bản quyền thuộc về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
  VỀ ĐẦU TRANG